Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«6 VERHANDELINGEN over hm

elkander en op een behoorlijken afftand op een band waaren vastgemaakt, wiens twee einden op het agterhoofd vastgeftrikt wierden, deeze bakjens op de oogen geplaatst zijnde , laaten eene genoegzaame ruimte voor de neus overig en belemmeren dus in gcenen deele de ademhaaling , daar het egter den geblindden onmoogelijk is de geringde fcheemering van licht gewaar te worden; deeze voorzorgen in het werk gefteld hebbende, maakte men de knegt wijs , dat de konstbewerking nu aan hem verligt wierd ; hij gevoelde nu eene algemeene warmte en eenige beweegingen in den buik vergezeld van eene algemeene loomigheid, bij trappen wierd hij meer en meer flaaperig, zoo dat hij eindelijk op het punt was van geheel en al in flaap te vallen, deeze proef bewijst hetgeen wij reeds gezegd hebben, dat die flaaperigheid het gevolg is der vermoeijing gepaard met eene eentoonige houding en gerteldheid , en niet van het Magnetismus.

Dezelfde perfoon daarna met ongefloote oogen Gemagnetifeerd wordende, en eene ijzeren ftaf aan zijn voorhoofd gebragt wordende, gevoelde eene prikkeling, de oogen met den band geflooten zijnde, had hij van eeven deeze zelfde proefneeming geene gewaarwording, na dat de ftaf weggenoomen was, wierd hem gevraagd of hij niets aan zijn voorhoofd gevoelde, hij antwoorde dat hij iets heen en weeder van de eene zijde van hetzelve naar de andere zijde voelde beweegen. De

Sluiten