Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. og

de Heer Delson op den verst moogelijken afïïand blijven zoude , en fommige der Gecommitteerden zich tusfchen hem en de jongeling plaatfen zouden, ten einde het onmooglijk te maaken, dat hij van die Heer eenige teekenen ontvong of eenige gemeenfchap tusfchen hen plaats had. ■ Deeze voorzorgen waaren onvermijdelijk in eene proefneeming, wier uitflag belangrijk was, en het welk dus volkoomen geloofwaardig z'jn moest, hij derhalven, die tot het doen of ondergaan van zoo eene proeve gebruikt wierd , konde zich desweegens niet beleedigd achten.

De jongeling wierd dus met geblinde oogen in den boomgaard geleid, en gebragt bij vier hoornen, óc een na den ander, op dewelke het Magnetismus niet in het werk gefteld was , men deed hem elk deezer boomen , geduurende twee minuten, omhelzen , deeze wijze van meededeeling was door den Heer Deslon zelf voorgefchreeven

De Heer Deslon was aanweezig, eu flrekte op eenen aanmerkelijken afftand zijn ftok uit naar die boom, welke door hém Gemagnetifeerd was.

Bij den eerlten boomwierdtde jonge, nadat hij een minuut bij denzei ven geweest was, ondervraagd, hij zeide dat hij met groote druppen zweette, hij hoestte , bragt ftoffen uit de borst op, en klaagde weegens eene ligte hoof'pijn ; de afuVd van dien boom van den Gemagnetifeerden, was omtrend zee ven en twintig voeten. Bij

Sluiten