Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DlEPvLIJK MAGNETISMUS. 105

ping, dezelfde denkbeelden onafgebrooken en bij aanhoudenheid geduurende drie dagen op nieuw hervoort brengen.

De hier bijgebragte proeven zijn alle van ééncn aart, en loopen te faamen, om een en hetzelfde befluit daar uit op te maaken; zij geeven ons regt, te befluiten dat de verbeeldingskragt alleen de oorzaak is van die uitwerkfelen, welke aan het Dierlijk Magnetismus worden toegefchreeven ; veel ligt egter zullen de voorftanders van hetzelve mij te gemoet voeren dat dezelfde uitwerkfelen, niet altoos voldingende bewijzen zijn, dat in die gevallen ook dezelfde oorzaaken plaats hebben. Zij zullen toeflaan dat de verbeeldingskragt in ftaat is om foortgelijke uitwerkfelen als het Magnetismus voort te brengen. De Gecommitteerden konden deeze teegenwerping door de reegels eener gezonde redencering, en de wetten der natuurkunde ligtelijk uit den weg ruimen , waar van een der voornaamfte is nimmer zonder volftrekte noodzaaklijkheid nieuwe oorzaaken aan te neemen.

Wanneer, de waargenoome uitwerkfels door eene bekende oorzaak kunnen voortgebragt zijn, door eene oorzaak , welkers aanweezen reeds te vooren door andere verfchijnfelen overtuigend bevestigd was, als dan leerc ons eene gezonde Wijsbegeerte, dat wij die ook aan deeze oorzaak moeten toefchrijven, en wanneer wij aan de andere zijde eene tot G 5 hier

Sluiten