Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 VERHANDELINGEN over het

hier toe onbekende oorzaak ontdekt hebben, moet deszelfs aanweezen door zoodanige uitwerkfelen beweezen worden, die niet tot eene te vooren reeds bekende oorzaak behooren , en welke van geene andere , dan van de nieuwlings uitgevonde oorzaak kunnen afgeleid worden.

De voorftanders van het Dierlijk Magnetismus moeten derhalven andere proeven te berde brengen, en ons zoodanige uitwerkfelen aantoonen, waar aan de begocheling der verbeeldingskragt geen deel heeft.

Doch' daar voorbeelden veel meer bewijzen dan redeneeringen, en zodanige bewijzen veel meer m het oog loopen, waaren de Gecommitteerden begeerig , om door proeven aantetoonen , wat het Magnetismus doen kan , wanneer hetzelve door de Verbeelding niet geholpen word.

Ten einde hier in te flaagen verkoozen zij twee kamers naast malkander, en door een deur met elfeander gemeenfehap hebbende , deeze deur wierd weggenomen , en een houte met dubbeld papier bekleedc raam in hetzelfs plaats gezet, in een deezer vertrekken was een der Gecommitteerden, die op zig nam het geen er omging op te fchrijven, benecvens eene Dame, welke men voorgaf zoo eeven van buiten te zijn aangekoomen, met oogmerk om zich eenig linnengoed te verfchaffen , hetwelk hier gemaakt moest worden. Mejuffrouw B —-, een naaister

van

Sluiten