Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 119

wers maaken van tijd tot tijd toeneemen naar maate het getal der aanfchouwers grooter en de vrijheid om hunne aandoeningen opentlijk ten toon te fprei» den onbegrensder is.

De toejuiching, waar meede de aandoeningen van enkele perfoonen ontfangen en bekend gemaakt worden, veroorzaakt eene gemoedsbeweeging, waar in elkeen naar de verfchillende maate zijner gevoeligheid deelt.

Soortgelijke waarneeming heefc men gemaakt in een leeger op den dag eener veldflag, alwaar zoo wel de geestvervoering van heldenmoed, als de indrukfels der vreeze, met eene verbaazende fnelheid worden meedegedeeld; de trom, hec krijgsmuzijk, hec gebulder van hec canon, hec raatelen van hec klein geweer , het veldgefchrei der benden, de algemeene beweeging, die alles heefc op hec lighaamsgeftel eene algemeene uitwerking, waarin hec verftand van alle krijgslieden gelijklijk deeld, en waardoor aller verbeeldings - kragc coc denzelfden graad opgewonden word ; in die eevenwigc van vervoering, word ook hec uitwendig vertoon der gewaarwording van eenen, weldra algemeen verfpreid, de voorbeeldige moed van eenen , drijft de ganfche armee tot den flag, eene plotzelijke wel eens ongegronde fchrik , drijft hec geheele leeger op de vlugc; deeze zelfde oorzaak fpeelc in alle oproerige beweegingen eene voornaame rol, de meenigte H 4 word

Sluiten