Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 OVER HET MAGNETISMUS,

perzoon, die gemagnetifeerd word; maar ook alle de daarbij tegenwoordigzijnde perzoonen, met elkander overéénftemmen. Men vordert geen dweepzugtigen aandagt; maar men wil ook geene veriirooijing. Men wenscht, dat alle de tegenwoordigen aan de bedoelingen en voorneemens van den Magnetifeerder, en ook aan de zaak zelf deel neemen, en daarom is het elk Magnetifeerder aan te raaden, om, zo veel mooglijk, alle nieuwsgierigen , lastigen en verder alle dezulken te verwijderen , die eigenzinnigheid of waanwijsheid genoeg bezitten, om den fpot te drijven met een zaak, welke zij niet kennen.

Het zou een groove dwaaling weezen te willen gelooven, dat het Magnetismus altoos hel» pen moest. Er zijn ziekten, die er niet door geneezen kunnen, — en ziekten, die er niet door geneezen moeten worden. Daarenboven komt fret veel op den Magnetifeerder en die gemagnetifeerd word aan.

Het Magnetismus was ten allen tijden bekend. De magnetifche kragt had een beftaan van den beginne der waereld af. Adam, die de ganfche heerlijke Schepping in zig befloot, kende dezelve, even gelijk hij zig zelf en de geheele Schepping kende, in haar vollen omtrek en werkzaamheid. Hij genoot de ganfche volheid der magnetifche kragt: hij leefde in dezelve, en» zij behoorde tot zijne oorfpronglijke volmaaktheid; want zij is iets, dat in en buiten de mensch.lijke natuur beftaat.

Het is niet waarfchijnlijk, dat men zo aanftonds

naa