Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 05

die waardig zijnde nieuwsgierigheid optewekken» en die verdienen , dat men derzelver waare oorzaaken uitvorfche?

TEN TWEEDEN.

Kan men, met grond, bij dergelijke uitwerking gen, eenig bedrog vermoeden ?

TEN DERDEN.

Zijn deeze verfchijnzels indedaad zo geheel erï al tegen het algemeen begrip inloopende, als men doorgaands gelooft?

Alvoorens men de moeite neeme, om te onderzoeken, of het magnetisch Somnambulismus waarheid of bedrog zij, moet het vooraf uitgemaakt weezen, dat er, ten minften in fchijn, eenige zeldzaamheden van die natuur een beftaan hadden, — en dan, dat het algemeene welzijn, en de bevordering van kunsten en weetenfchappen belang bij foortgelijk onderzoek hebben; — anders zou men veelligt voor de tweedemaal de gefchiedenis van den gouden tand ten toneele voeren.

Het eerile gefchrift dat, voor zo verre mij bekend is, van het magnetisch Somnambulismus melding maakt, is een brief van den Heer Clo» quet, Rentmeester te Soisfons, waarin hij verhaalt het geene hij desvvegens zelf gezien heeft. Merkwaardiger is het geene de Heer Marquis van Puifegur, — een man van aanzien, en wiens oprechtheid niet in twijffel te trekken is, —— in een hoogstleezenswaardig gefchrift, zijne eigene ondervindingen behelzende, der waereld ïeeft medegedeeld.

B 5 Dit