Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«« OVER HET MAGNETISCH

Dit welgefchreeven Werk wekte de begeerte op, van verfcheiden Perfoonen van den eerften rang; om ooggetuigen van dergelijke in 't oogloopende verfchijnzels te worden, en zij zagen deeze hunne begeerte voldaan. Etlijke honderden Perfoonen konden deeze waare of valfche uitwerkzels bijwoonen, waarvan de nieuwspapieren , zo in als buiten Vrankrijk ten overvloede melding gemaakt hebben. Het Somnambulismus werd aan verfcheiden proeven blootgefteld, die gelukkig en naar wensch uitvielen.

Door geheel Vrankrijk, Zwitferland en Duitschland werden foortgelijke proeven ondernomen. Vermits dergelijke voorbeelden den Magnetifeerder meer op dit gedeelte van het Magnetismus deeden denken, en hij een te grooten ijver bekwam, hoe zekerder hem deeze weg ter geneezing begon voortekomen, verdubbelde daardoor het belang, dat men er in Helde ; het belang naamlijk van den Lijder en den Magnetifeerder, om deeze geneeswijze, voor de tot hiertoe gehoudene de voorkeur te geeven.

Het Somnambulismus werd dus het voorwerp van algemeen onderzoek, en bij elke magnetifche proef ijverde men, als om ftrijd, om ze tot de hoogfte volkomenheid te brengen.

Zelf het gansch niet gunftig berigt eener commisfie, aangefteld, om het Somnambulismus te onderzoeken, meld er van, als van eene zekere en buitengewoone zaak.

Men kan dus als eene ontegenzeglijke waar-, beid vooronderftellen, dat er, op verfcheide plaat-

fen,