Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 OVER HET MAGNETISCH

zonderlinge manoeuvre genomen hebben, die, bij dcrzelver bevverkftelling de fchier onöverkomelijkfte zwaarigheden met zig brengt? —— En vooronderfteld zijnde, dat alles bedriegerij geweest ware, zou er dan nog wel eenige de geringde waarfchijnlijkheid geweest zijn, dat lieden van aanzien en verftand er zig mede zouden hebben ingelaaten? Men had zig dan im¬

mers tot menfchen van de laagfte clasfe moeten vervoegen, met gevaar om zig den volgenden dag ontdekt en bedrogen te zien. Ja! men zou zelf bij deeze geringe menfchen eene groote bekwaamheid hebben moeten vinden, om dergelijk eene moeilijke rol in diervoegen te fpeelen, dat het fcherpzigtig en argdenkend Publiek het bedrog niet oBtdekt zou hebben.

Bij foortgelijke omftandigheden zou voorzeker het Somnambulismus van een zeer korten duur geweest zijn, en in ftede van meerder vertrouwen te winnen, zou het al vroeg als boeverij en bedrog bekend zijn geworden. Dan! juist het tegendeel gefchied. Het Somnambulismus wint van dag tot dag aanhangers, en zijn meer en meer toeneemend crediet wederfpreekt alle verdenking van bedriegerij. Daaglijks ziet men Lijders, om zo te fpreeken, in den fchoot hunner Familie, onder de oogen hunner Naastbeftaanden, (wie er vooral aan gelegen ligt, om den waaren toe^ dragt der zaaken te weeten,) in den magnetifchen flaap vallen; en kan men gelooven, dat de Lijders, zelf te midden onder hunne fmarten, of op den oever des doods, het zig zullen fa-aten inval-