Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 31

vallen, om een ldugt te fpeelen, en dat hunne gezaamlijke bloedverwanten, hunne vaders, moeders, vrouwen en kinderen, deelneemers van dergelijk een complot zouden worden?

Maar, zal men zeggen, misfchien is de ziekte zelf een verdigtzel ? — Deeze verdenking is even min gegrond: Want, behalven dat het zo gemaklijk niet valle, om eene kwaadaartige koorts, hevige borstkwaal, waterzugt, en foortgelijkea te verdigten en te vertoonen, heeft men in dit geval te zekere en bevestigde ziekten, zo dat men alle historifche geloofwaardigheid zou moeten verbannen, indien men derzelver egtheid in twijffel wilde trekken.

Maar, men vooronderftelle, dat een gezond mensch een tijd lang befluiten kan, om den Kranken en den Somnambulen te fpeelen, en dat er in 't verborgen eenige Perfoonen dergelijk eene mommerij onderlteunen en onderhouden; dan immers nog, hoe veel bekwaamheid men de bedriegers ook geeve, zou dit bedrog in korten tijd ontdekt worden ? Ik daag den be* kwaamften Toneelfpeeler uit, om voor doorzigtige oogen den Somnambule te fpeelen; om verfcheiden uuren agter elkander het in dien, door kunst gemaakten, toeftand uittehardun; geduurende al dien tijd zijne oogen zo digtgellooten te houden, als waren ze op elkander gelijmd 1 Dit dunkt mij alle menschlijke bekwaamheid en geduld te boven te gaan. Waar is de man, die uuren lang, onbeweeglijk, in eene houding kan blijven, zonder het geringde blijk te laaten be-

fpeu-