Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 OVER HET MAGNETISCH

dwaasfte en buitenfpoorigfte verrelzeltjes, en de zinnelooste invallen maar goedfchiks geloof moeten geeven? Want immers zal men zig fteeds op de groote kragt der natuur, en de groote uitgeftrektheid haarer hulpmiddelen beroepen kunnen? Daardoor zullen alle onze kundigheden, in ftede van gezuiverd en vermeerderd te worden, tot

hunnen ouden verwarden chaos terug keeren!

Maar, niet alzo, Leezer! deeze tegenwerping behoort hier niet te huis. Het is de vraag niet, of een verfchijnzel aanneemlijk word, om dat de natuur zeer magtig is; — maar, of eene, door veele ooggetuigen bevestigde zaak, aan de beproeving en aan een verftandig onderzoek te onderwerpen zij? — En hoe ware het dan, wanneer men zelf ontdekte, dat het zogenaamde onbegrijplijke, en het niet met de aangenomen matuur- en bovennatuurkundige begrippen ftrookende, veel meer juist een gevolg deezer grondftellingen ware?

Ook dit zullen wij tragten te bewijzen, en om hierin volgens behoorlijke order te werk te gaan, moeten wij, ten opzigten van het magnetifch. Somnambulismus, twee zaaken onderzoeken, die voornaamlijk de Geneesheeren en Natuurkundigen tegen de borst geftooten hebben, naamlijk,

TEN EERSTEN,

De gemaklijkheid waarmede men den Zieken in deezen toeftand brengt; en

TEN TWEEDEN,

De verfchijnzels, die deezen toeftand gewoonlijk vergezellen.

Het