Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$5 OVER HET MAGNETISCH

Worden. De grondbeginzèls der Natuurkundige!! derhalven worden er meer door bevestigd dan om verre geltooten.

WH men echter het Somnambulismus niet voor eene ziekte of kwaal doen doorgaan, het zij zo! ' Om alle uitvlugten van deezen kant voortekomen en aftefnijden, willen wij het flegts als een flaap befchouwen, welks ontftaan en oorzaak tot nog toe, door geen Geneesheer, Natuurkundige of Wijsgeer behoorlijk verklaard is gewor. den. Alles wat men over denzelven gewoon is. te zeggen, zijn loutere gisfingen, en voor den wijsgeerigen Denker gansch ontoereikende. Zo veel intusfehen is zeker, dat de flaap ons aankomt, zo dra het lighaam er de behoorlijke gefchiktheid voor heeft, en dat men denzelven door kunstmiddelen, als Opium en andere flaapverwekkende fappen en kruiden, kan veröorzaaken. Maar, kan het zelfde'nu ook niet te wege gebragt worden, door de werking van het dierlijk Magnetismus? Zou men deeze omftandigheden daarom voor van elkander onderfcheiden te zijn «moeten houden, om dat, bij het magnetifeeren •noch kruiden noch aftrekzeis gebezigd worden?, dan moet natuurlijk het antwoord hierop wee.zen, dat men waakende,, zonder eenige kunst* «ïiddelen te gebruiken, in flaap kan vallen Ja, liet behoort zelf tot de eigetifchappen van den fl^ap, dat hij door zeer onderfcheiden en zelf te-, genftrijdige middelen kan veroorzaakt worden,.,' Groote hitte en buitengevvoone koude verwekken beiden den flaap. Honger en,overdaadig ee-

ten;