Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS, 55

Hes, eenigen tijd langer, ter dier plaatfe met zijne hand, en verdreef ze, door een herhaald wrijven, gemaklijk van de eene plaats naar de andere ; van de edelfte deelen tot de min edeler, en eindlijk tot de uitterlten. Alle Lijders intusfchen ondervonden reeds, op de eerlte beweegihg zijner geneezende hand, even als door een toverkragt, verzagting in hunne fmarten.

Dat hij zeer dikwijls draajingen in 't hoofd, -fcheeihcid en andere ingewortelde oog- en oorkwaaien , door de enkele aanraaking zijner hand geneezen heeft, kan ik als ooggetuige, volgens mijn geweten, bevestigen. In mijne tegenwoordigheid heeft hij ook, door eene zagte wrijving met de hand, wel twintig maaien, in weinig minuten , de toevallen der vallende ziekte in den grond geneezen. Oude zweeren en verharde gezwellen, die niet tot rijpheid wilden k-n:cn, bragt hij gelukkig tot ettering. Soon gelijke wonden, die jaaren lang open hadden geweest, zag ik, door zijn toedoen, binnen vijf dagen zig lluiten. Met het zelfde geluk heelde hij ook kanker en borstgezwellen.

Bij de al te groote werkingen, die Greatrakes deed, wil het mij echter niet in 't hoofd, dat iit zijn geneezingvermogen iets bovennatuurlijks of eene wonderkragt geweest zij, te minder, daar hij zelf het tegendeel geloofde, en zijne ongemeene bekwaamheden enkel aan zijn bijzonder natuurgeftel toefchrijft. Ook is, volgens mijn gedagten, het reeds een bewijs, dat dit alles ronder eenen onmidlijken Godlijken invloed, en