Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g6 OVER HET MAGNETISCH

derhalven zonder eenig wonderwerk, gefchied, om dat de geneezingen dikwiils van langzaamen voortgang waren ; veele ziekten veelvuldige herhaalingen der handwrijvingen behoefden; eenigen derze.lven wederkwamen, en anderen voor het aanraaken van zijne hand niet we'ken, zo als, bij voorbeeld, alle aangebooren kwaaien. - Daarenboven ftjïéeri ook het namurgeftel van zomnrige menfchen zijne geneeswijze tegen te zijn; waarom ik geneegen ben te gelooven, dat alles van eene balzem-.'gtige, geneezende uirvloeijing des lighaams zijn oorfprong heeft; op eene gelijke wijze werkende, als de Univerfeel-tinduur, 'en dat alles louter natuurlijk is.

Wegens de eenvoudigheid van zijn geneesmiddel, gelooft hij, dat God hem ;n 't bijzonder dit vermogen gefchonken hêèftl Zeden vier jaaren naamlijk heeft hij een wonderbaar inflirct in zig gevoeld, en zig verbeeld in zijn ooren deftem, •als van een befchermeigel te hooren, die hem toefluisterde: Gij bezit de gave, om kropgezwellen, -te geneezsn ! Van deeze gewaarwording kan hij zig, noch door ernftige, noch door verftrooijende bezigheden ontdoen. Eindlijk begon hij te vermoeden, of hij niet wel betoverd mogt zijn. Zijn vrouw, die hij er berigt van gaf, fchreef dit alles liever toe aan een verhitte en buitcnfpoorige verbeeldingskragt. - Daar echter dit fluisteren in de ooren niet ophouden wilde, befloot hij eindlijk er zig naar te rigten j en vermits hem toen gevalüg eene vrouw, met een kropgezwel te -Worea kwam, beproefde hij, wat hij vermogt,

bei,