Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS 6r

zende hand, en door zagtlijk aanteraaken werd de pijn naar de uitterfte deelen des lighaams voort- en uitgedreeven, en de zieke werd herfteld.

Deeze welddadigheid is aan meer perfoonen, binnen weinig uuren, in mijne tegenwoordigheid te beurt gevallen. Hij genas, daar ik bij was, .ook een dooven, en dat enkel door de aanraking van zijne hand. Nog was er een knaapje van omtrent twaalf jaaren, die, zijn ganfche lighaam over met koude gezwellen bezet was, zo dat hij handen nog voeten gebruiken kon. Toen Greatrakes zijne geneezendc hand over de gezwellen ftreek, begon het jongetje reeds handen en voeten te beweegen, 't welk hij, zedert een geruimen tijd niet had kunnen doen. Hij bragt dus, door een zagt handftrijken, alle de zweeren tot ettering: flegts een van de heup keurde hii noodig, om met het lancet geopend te worden. Perzoonen, die met de heupjigt gekweld waren, zag ik op foortgelijke wijs, en dikwijls door eene enkele aanraaking, geneezen. De lamme en uitgedroogde hand van een man verkreeg, in eenige herhaalde handwrijvingen, het leven en de beweeging weder, zo dat ze even gelijk de andere hand, wederom ten gebruike diende. Door de vreemdheid van deeze zaak werd ik indiervoegen verbaasd en verwonderd, dat ik in luide dankzeggingen tot God uitberftette.

Ik zal u met geen meer vernaaien van dit foort vermoeijen, daar deeze, welken ik heiligJiik verklaar, met mijn eigen oogen gezien, en

tea