Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 NIEUWE MAGNETISCHE

Iemand, die met mij in liarmonifche verbindtenis ftaat, zal een brief fchrijven in een kamer, en ik, in een ander vertrek, zelf in een ander huis, mij plaatfende, zal den geheelen inhoud van zijnen brief kunnen weeten.

De in harmonie geftelde perfoon zal, met den eleétriken Ïiqueur, bet een of ander fchrijven, en het gefchreevene hier of daar in verbergen, kasjes of doosjes van metaal zijn daartoe het gefchikfte, door middel van dè eleétriciteit, kan ik dan de woorden, buiten het kasje, in een eleétriquen ftroom zigtbaar doen worden.

Ik, en de met mij in harmonie ftaande perfoon, zullen ons in twee onderfcheiden kamers bevinden. Dan raake men den perfoon aan, waar men wil, en, zonder dat ik zulks zien kan, zal ik zeggen, waar men hem aangeraakt heeft. Die perfoon zal, wederkeerig, wanneeer ik aangeraakt wordt, het insgelijks gevoelen en het kunnen zeggen.

Alle deeze proefneemingen hebben hunnen grondflag in de volgende ftellingen :

Lighaamen, gelijklijk eleétrik, werken niet tegen elkander: wanneer zij tegen elkander zullen werken, dan moet het eene minder eleétriciteit bezitten dan het ander.

De meerder en minder eleétriciteit kan dooide kunst herfteld worden: de eerfte door poft rif, •en de laatfte door negatif te eleétrifeeren.

Po-