Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r24 BERICHT

waar een menigte zieken bij elkander zijn, en waar men gevolglijk veel te zien kan krijgen, waar men allengskens de uitvoerigheeden der behandeling kan leeren, en alles beftudeeren en zelf ondervinden, wat men dienaangaande verlangen kan.

Op de eerfte proefneemingen volgen doorgaands onheilen of herhaalde verzoeken, ten einde de voornaamfte, voorheen befchouwde daaden te bevestigen.

Ingevolge hiervan, bezogt ik de Ziekenzaal van den Heer d'Erlon, ik deed, om alle bedrog voortekomen, de operatie zelf, en befteedde daartoe, niettegenftaande mijne menigvuldige andere bezigheeden, een aanzienlijken tijd. "

Door de Commisfarisfén werden, van tijd tot tijd, gemeenfchaplijk eenige onderzoekingen gedaan, welken hen toereikende genoeg voorkwamen, om er hunne uitfpraak op te gronden, die ik niet ondertekend heb. Ik onderfcheid de daaden in vier Clasfen. Vooreerst; in algemeene en pofitive, waarvan men mooglijk de waare oorzaak niet kan aanwijzen.

Ten tweeden; in negativen, die flegts de nietwerking of iverklo'osheid van de vloeibare zelf, Handigheid te bewijzen fchijnen.

Ten derden; in pofitive of negative daaden, die de verbeeldingskragt alleen kunnen toege' fchreeven worden.

Ten vierden; in pofitive daaden, waarvan het openbaar is, dat zij eene andere werkende kra°-c vereifchep.