Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 4 :

zy naanwkeurïg onderzoek moeten doen") zal hy daar van direct aan de Concherges of Boutefeus kennisfe moeten geeven.

Art. 5.

In tyden van Brand, op of omtrent het Hof, zal hy direct, met twee der voorfchreevenManfchappen, hem moeten vervoegen, op het Hof, en zich aangeven by den Opzigter over de Brandfpuiten; zullende doorvoornoemden Opzichter daar voor telkens aan hem betaald worden vier Guldens; doch zal hy niet mogen vertrekken, voor dr.r by afgedankt zal zvn; op poene van dat geld, en voor aliyd van het werk te zullen zyn verfteeken. Art. 6.

IJy zal gehouden zyn,ieder voorjaar, binnen veertien dagen, na dat met het ftooken zal zyn opgehouden, zyne Rekening, van het geene hy, in het afgeloopen fa'ifoen verdiend heelt, mtegeven; — zullende, na verloop van dien tyd, dezelve niet worden aangenomen , — en zal hy op dezelve kunnen declareeren, naar de gewoone cynofure dhierin den Haage, ter tauxatie van den Contrarolleur. Art. 7.

Van alle dccze Poincten te achtervolgen, en voorts alles te doen, wat een goed en getrouw MeesterSch'oorfleenveger alöm fchuldig is te doen, ten meesten nutte en minften koste van dè werken, word dezelve Meester .Vhoorfteenveuer gehouden, den nagemelden Eed op deeze [nftruch'c, aan handen van de voorn. Commisfie van Toezicht en Politie afteleggen:

„ Ik beloof en zweer de Post van Schoorfteen-; „ vceger der Gebouwen, gehoorende onder direct „ tic van de Commisfie van Toezicht en Politie* „ der heide Kamers van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des BataaTchen Volks, getrouw te^zullen waarnemen, onder fpeciaale directie van ge„ melde Commisfie, of die van wegens dezelve ,, daartoe zal zyn gelast; en dat ik my in allen op,, zichte zal gedragen naar de Inftructie voor de „ Schoorfteenveeger! gearresteerd, of nog te ar„ resteeren."

Referveerende gemelde Commisfie aan zich, om deeze Inftructie ten allen tyde te altereeren, amplieeren en veranderen , zoo als zy noodig zal oordeelen.

Sluiten