Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3« 5

win, om liem van liet tegendeel te ovtrtiiigen, by zyn eens aangenomen gevoelen blyft. De uitgezonden Bramin brengt hierop de tyding, dat de jonge Weduwe werwaards by gezonden was , volkomen haar ftem gegeven bad , om dien «elfden dag nog de Houtmyt te beklimmen , waar öp de jonge buamin afgevaardigd Word om haaf ter dood te bereiden. Naauwelyks is hy vertrokken , of een INDIaansch officier brengt bericht van deri Gouverneur van de Kust van Mala'ar aan den opperste hramin , om deeze plegtigheid uit te (lellen, hit vrees dat her volk, door die pragt getroffen, de wallen,die door een Europeetan/clie vloot belegerd wierden, niet genoeg zouden liefchermen, en dat ook deeze plegtigheid den Vyar.d, in dit tydsgewricht . te aanflootelyk zoude kunnen weezen. De' opperste bramin geeft bier op,met een trotfche houding ten antwoord , „ dat hy den Gtuverrieur ten eerden zal ga ah fpreeken ," en beloofd vervolgens aan zyne by zig hebbende Btamlnnen, dat hy nimmer toe zal (laan, dat de offerhande, uit vreeze voor 'svyands magt, of om welke redenen ook , uitgelteld zal Worden, dewyl indien dit gebruik Hechts éénmaal verworpen wierd, het,'volgens zyn zeggen, te duchten zoude zyn, dat' feunn» dierbearfte Regten welhaast ge-

~l :4 ........ ■ - , fShOR-

Sluiten