Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 41 O

WFnuwE reeds bereid is, om de plegtigheid eenen aanvang te doenlneemeh, en dat (legts naar den opperste bramin gewagt word. Qe Generaal begeert hier Op het offer te zien, dan de opperste bramin wil zulks niet gedoogéo , en vertrekt daar op om zyn wreed voorneehien uit te voeren. De franschs officitR vt'rhaalt inmiddels aan den generaal , dat de Gouverneur de wapenfchorling enkel toegedaan had, om des te ongeftoorder de bygeloovige plegtigheid te kunnen laaten verrigten. De generaal hoort zulks met aJïchrik aan, en beduit ter zyner nadere cniderrigting 7 den Gouverneur te gaan fpreeken, terwyl hy nog by zyn voorneemen blyft, om de weduwk te fpaaren.

Vierde Bedryf.

lanas'a in wit lynwaad gekleed, be«

klaagt haar droevige aandaande dood en I het afzyn van haaren Minnaar, voor wien : zy nog dezelfde tederheid gevoelt. De i opperste bramin komt, kort na haar te

voorfcnyn,-en overlaad haar, met loftui. i tingén over haar kloekmoedig beduit, i om haaren Geniaal niet te willen overlee-

ven , doch is egier niet weinig verwon, derd , wanneer hy de wensth der weduwe

boort, dat zy de laatste inogt weezen, mg'' " . < 'asn

Sluiten