Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ic? )

'■Tttrufalem, alwaar hy door den Hoogenpprieftcr der Jooden eerbiedig ontfaiigen \wierd, bezag voords den Tempel , doch ] liet alles onhtfehadigd en de jooden voiI komen by haare Vryheid. Eg'pien door I hem vermeesterd zynde, bouwde hy t daar , eene nieuwe Stad , welke hy tot 1 zyne gedagtenis /llexandriadeed roemen , i en trok toen in Lybien, daar hy den i alomberoemde Tempel van Jupiur linmt.mor, welken hy, zo als reeds steze«t i is , voor zynen vader hield, zeer eabiei dig bezogt. , ■*'

De Ptrpfche Monarch dus ziende dat I hem door den tyd, niets oveiig zoude Iblyven, deed ondertusfehen allerhande i vredes voorllagen , doch te vergeels,, i dewyl alexander te trots was om na i dezelven , hoe voordeelig ook te luisi teren, doordien hy, volgens zyn zegI gen , den gentfehen Aardkloot alleen 'Wilde bellieren, gelyk de Zon den 11ei mei. Dus kwam het in den jaare 3019. weder tot een derde treffen , Oy de Stad Urbcla in Mtdien. In deezen VeUlüag kreeg de ongelukkigen Darius weder de nederlaag, en l'choon hy zyn leven wel door de vlucht redde, wierd by egter door zyn eigen Volk, zo kwaalyk gehandeht dat hy zyn leven 'er by intcliout. Zyn lyk wieid , geheel naakt op een wagen uelegd en alexander dus toegeÉ 7' ' verd,

Sluiten