Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, waren 'er zelvcn de allerftipfte onderhouders van en dseden zig niet uit hunne medeburgers k'.nnen, dan door; hunne Wysheid, voorzigtigheid, ftandvastigheid in den uiterften nood en hun» ne tedere liefje voor bet algemeene weliyn van het Volk. Nimmer zag men hen, door fchandelyke overdaad ot ydele pracht, hunne medeburüeren de oogen uitfteeken en nooit maakten zy zig groot van de vrucht des zweets hunner fobere onderdaanen. Indien zy al boven anderen verheven waren , ftrekte zulks «eest om als voorbeelden van maatigheid en zedigheid te dienen, want het welzyn van het algemeen was "het oogmerk en de vergelding der zorgen van de waare Vaderen des Vaderlands.

Die zo gelukkige, zo wyze, Volken zyn niet meer' Deuitheemfchebefchaafdbeid en overvloedige Rykdom, zyn de oorlogen en pesten gefeest, die hen van den bodem des Aardry ks weggevaagd hebben.

DA-

Sluiten