Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INAUGURALIS. ,y

gium militis, cum caeteroquin Inftitutio, quae ab inido non

valet, temporis tra&u non convalefcat.

2) Servus proprius, quem teftator liberum effe credebat, quemque fimpliciter fine iibertate heredem inftituerat, di&a kge 13- §• 3-

Sed videamus quid Juris fit, fi miles in teftamento fuo fervo libertatem dederit, eidemque a primo & fecundo herede per fideicommiffum hereditatem reliquerit,' primus vero, ut & fecundus heres, feu fubftitutus, ante aditam hereditatem diem obierint, an talis libertatis dado valeat?

Quod affirmatur in d. L. 13. § 14. idque eft ex Refcripto Divi Seveki, quo cautum, rem eo loco haberi, ac fi fervo übertas fimul & hereditas direfto effent data, cum probabile fit, teftatorem voluiffe, ut utraque ad libertum pervenirent.

Manumiffio vero in fraudem creditorum nee a milite fieri poffe docetur in Pr. L. z5. ff. de teft,Mil. nifi quod unum fervum heredem neceffarhim inftituere poffit.

3; A Milite non poteft heres inftitui muiier, quae ftupro cognita in contubernio militis fuit, ut inquit Papimanus in L. 14. ff. de his quae ut indignis.

4) Muiier, in quam fordidae vitae generis ftffpicio cadit. L. 41. §. 2. /. de teft. Mil. ob infignem turpitudinem.

5) Haereticus, qui fimiliter a milite heres inftitui nequit, L. uit. C. de Haereticis. •

S. 28. Captatoriam denique Inftitutionem neque a milite fieri poffe patet ex L. 11. C. de teft. Mil. Cum vero hic de Captatoria Inftitudone agatur, brevisC 2 fi-

Sluiten