Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

daadelijk, wanneer hij is aangenomen, vooruit zal moeten betaalen , met dien verftande , dat hij, die voor den eerften November is aangenomen, gehouden is de volle toelage van veertien guldens te betaalen, en hij, die na den e8rften November is aangenomen , zal gehouden zijn voor dat jaar de halve toelage, of zeven guldens te betaalen.

5» 13-

Iemand de Academie willende verhaten, waar toe gehouden?

Iemand deze Academie willende verlaaten, is gehouden van dit zijn voorneemen kennisfe te geeven aan de Beftuurderen, vóór of op de jaarlijkfche algemeene vergadering, na voor af de toelage, welke hij nog mogt verfchuldigd zijn, voldaan te hebben.

5- 14.

Jaarlijkfche algemeene vergadering»

Er zal jaarlijks, in de maand Mey, eene algemeene vergadering van alle Leden van verdienften en gewoone Leden worden gehouden: in dezelve zullen /bij meerderheid van ftemmen, Beftuurders worden verkoozen, de rekening van den Penningmeefter worden opgenomen , en alle zulke voordellen in overweeging worden gebragt, welke gedaan zullen worden ten algemeenen nutte van deze Academie.

$. 15.

Wanneer dezelve te openen.

Deze algemeene vergadering zal een quarticr uurs na den tijd welke bij het biljet ter oproeping van de Leden is bepaald, geopend worden. Ieder Lid die te laat komt, betaalt

,vijf

Sluiten