Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

dertigflen, dat zyn dertig agtereenvolgende Mislen.enzo men maar eene akelige droom heeft of eenig gerucht ia huis hoort, begrypt men, dat de 2iel van den Overledene niet rusten kan , en meer zielmisfen noodig heeft. Men, gelieft by gelegendheid in de Booms- en Mozes en barons Kerken te Amfterdam te gaan, en wie Hechts eenigzinis Latyn verftaat, zal ondervinden dat men byna in die Kerken niet dan Zielmisfen leeft, het zy dat die in \ zwart of in een andere koleur gefehieden (*). Welke zo wel als de eerfte betaalt^ worden, ja wy gelooven, en mea zoude het gemakkelyk kunnen nafpooren, dat indien de Heerenuit de Booms-en Mozes-en Barons-Kerken in Amfterdam tien in 't f;etal van 'snagts een uur tot een uurea op den middag niet anders dan Zielmisfen leesden, welke van korten duur zyn, vermits men verfcheide gebeden agter laat, zy noch niet zouden kunnen voldoen aan die hun beitelt en betaalt worden , ieder tegen ƒ 3-0-0 ol ƒ 2 - 10 - O; welke Zy dus genoodzaakt zyn , in Loven , ^Antwerpen, Brusfel en andere Plaatzen tegen een Brabandfche Schelling re laten doen, het geen noch al de moeite van eenige Brieveporten om de namen over te zesden , waardig is.

§. V I.

Over da Eeuivigduurende Memorie in ons Land alleen in gebruik.

Deeze Eeuwigduurende Memorie is waarlyk een der

(*) Tegen de Rubrieken van de Roomfche Kerk durven hier te Land de Priesters op Zondagen Zielmisfen ieezen by Jorma .van Communicatio gedagtenis in de Colle&en, Secreten en Postcommunien- Ja dat fcbande is dat' de Scrtpuleufe zogenaamde Janfenisttn in Bmkerdam ■zulks navolgen , om hunne Zondagfche Misfen door hunne onderhoonge betaalt te krygen, terwyl bun al te wel bekent is, boe dit Jlryd met de Parochiale Zondagfche dienjien, waar m men alleen volgens de inflellins bezig moet zyn met de Gebeden voor de om/lander's uitte Storten en boe men m Vrankryk daar zy zo veel Correjpondentie hebben, de Zondagfche Parochie-Mis van és groot/te tsaar de boud,

Sluiten