Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiimlte uitvindingen om ge!d te winnen , welk ooit bedagt kon worden. De Priesters alleen waren in ftaat om tot hun voordeel zulke tontinne in de waereld te brengen. Het is zeker een Primus van Leuven, aan welkte zy deeze fchrandere vond verfchuldigd zyn. — Hoe na zo veele gedaane Uitvaarten, Maahdftonden, Jaargetyden, byzondere Zielmisfen kan men goedvinden eene fomme Gelds aan de Pastoor of Kerkmeesters, ( dat weeten wy niet) te beleggen om door deri Intrest van dit Capitaal alle Jaaren twaalf maal den naam van den Predikftoel, al de Overleedene, 300 Jaaren begraven, afgeleezen te hebben , benevens voorde rust derzelverziel alle jaaren cenRequiem

Mis gedaan te krygen enz. Opdien Zondag wanneer die

namen ten getallé van honderden ja duizenden afgeleezen worden; behoeft de Priester welkers beurt het is te Prediken,; weinig te ftudeeren. De Boeren itaan met open mond zulks aan te hooren, en gaün naar huis, meenehde eene'zeerzielroerende Predicatie aangehoort te hebben (*). Wy zeggen en een ieder verftandig menfch van wat religie hy ook; zy, moet het voor een fchandaal reekenen dat men detyd ± Gode op Zondag toegeweid , door duizende omftanders zo nutteloos gaat verkwisten; want wie kan in zo een rammelmoes «pletten um ïuü^a nic te kiezen" , om voor zyne Ziel tot laaffenis te bidden ? Als men nu nagaat dat ieder Zielmis ƒ 2-10-o Op .zyn minfte gerekend, betaalt word en daar en boven noch het twaalf herhaalde 's jaarlyks naam afleezen dat ook al wat verdiend, kan men gemak» kelyk opmaaken welk Capitaal in eens gegevefl moet worden om die jaarlykfehe oeffeningfen te doen, niet tegengaande het fatzoen houden, hier al wederom plaats heeft! Die nu nader door eigen ondervinding wü berekenen , hoe veel dit opbrengt in Völkryke Parochiën , kan van Wat Religie hy ookzy, op dien Zondag, wanneer de namen afgeleezen worden in de Kerken, waar deEeuwigduurende Memorie plaats heeft, gaan, en door deszelfs getal , de proef 'er van neëmen, ën zal dus des te gemakkelyker kunnen begrypen dat de Roomfche Priesters de overiollige Misfen, die zy hier te Land zelfs niet kunnen leezen, genoodzaakt zyn buitenlandfch te laten verrichten ;'gè'lykwy in onze voörige paragraaf aangemerkt hebben.

(*) Niets is meer te verwonderen dan dat de Bisfcbop v*n Haarlem die tytel aanneemende, zulks in een zyner onderhoorige Kerken te jimflerdam gedoogd, vermits de ■zogenaamde Janfenisten meer verlicht- dan hunne tegenfarty willen zyn. ZEVENDÈ

Sluiten