Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 >

zoude 'willen laten maken ,in gedaante van een Zon met een buitegemeen getal diamanten, uit die kleinodiën by een verzamelden rondom de Hoflie gezet; maar durven zulks als noch niet wagen , om dat 'er te veel farhilien in wezen zyn, die aan dit kostelyk ftuk, kennis* hebben. — Dusdanige zilvere Vatenflytenniet, want wor« den ten boogden viermaal 'sjaars gebruikt en wat het fchoonhouden derzelver aangaat, acht zich eene geestelyke dochter wel gelukkig, indien oometje haar het voorrecht geeft, om die heilige Vaten te mogen aanraken en blinkende te houden,

In een Noot van onze tweede paragraaf, hebben wy reeds gewag gemaakt, hóe de Priesters, als hun Altaars kleeren benoodigd zyn, of meer overvloed willen hebben, de jong-getrouwde Bruiden kunnen bepraaten om haar Bruids kleed aan de Kerk tot Altaars- en Priesters-kleederen te fchenken. Er worden ook wel Kerken gevonden die ó, 8 , ja io diverfe wit gecouleurds klccderen hebben, alle op het kostbaarfte, als zynde van zwaare goude, zilvere en zyda itotfen , die fomtyds maar tweemaal op een jaar dienen. Het is even zo met de roode koleur; van de groene en. paerfe hebben zy 'er BM**eJ»trïyfe tvreö van ieder, maar van de zwarte, in foortcn . die gebruikt worden, na mate men voor de Zielmisfen, 'Uitvaarten enz. betaald. Voor eene gemeene Mis van een 3 gl. of f 2 - 10 geeft men zich de 1 moeite niet eens om het Altaar van kouleur te veranderen, dan blyft het flegtfte maar voorftaan, doch de Priester is alleen met een zwart Cafuyfel omhangen, welke byna dagelyks gebruikt worden, door de menigvuldig» Zielmisfen hier vooren aangehaald , en dus worden die het meeste verfleeten. De bezuiniging is in alle afFairet prysbaar, en daarom hebben die Heeren uitgevonden om meer rouw en droefheid te vertoonen dat die Cafuyfels meerendeels rnaar van gemeen zwart kalemink met «au dito .wit of rood kruis en in plaats van goude of zilvere pasfementen, alleen met wit campaan omboord zy'».

üniet het kostelyk linnengoed is 't eeveneens gefleld» die met kostbaare kanten veiliert, worden ook zelden gebruikt, en die tot de Zielmisfen dienen, zyn ook oni meer droefheid te vertoonen, in plaatfe van neteldoek, van Linnen, en in plaats van kanten met eene breeden 26001; \ ,

De Kloppies onderhonden faltyd.het Altaar en linoe-goed, en de Priesters worden van hun zo keurlyk hier Trn opgepast dat de beste en gelukkigtic gehuuwde man zo B 2

Sluiten