Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

• prtecies van zyn vrouw ten opzichte van zyne klederen en linnengoed, niet opgepast kan worden.

Dat fommige Roomfche Kerken ook vaste inkomltenhebben is maar al te zeker. Een perfoon die ons zo wel als ónze eigen broeder bekend is, heefc in een huis, aan eene Roomfche Kerk toebehorende , gewoond , hetwelk ƒ275 - o . o van huur deed, welkers afgeloopen huurcedul by ons berustende is, en terwyl rrierizo menigmalen de Priesters in teftamemen , het zy per legaaten, het zy per lyfrenten. gedachtig is, zoude men dan ten eenemaal het Huis Gods en Sacrijly vergeeten? Edoch, zo dit al plaatshad, hebben wy duidelyk aangetoont dat de ryke meubelen en deszelfs onderhoud , uit de Paftoors beurs niet betaald worden.

Aangaande de daagelykfche confomptie als van Wasch, Brood en Wyn , Wyrook, Oly in de lampen, Orgenistan , Zangers Stoovezetlters , P'laats-aanwyzers , enz. sullen wy in de volgende paragraaf aanmerken, hoe kostbaar zulks voor de Paüaars is en door wat middel dit alles verfchaft word.

$* I X.

Over de dagetykfebe Onkosten van de Raomfehe Kei kén.

Als men op het Choor in die Kerken koomt . en daar een groot getal Zangers , Organist en Orgeltraüoer vind, zoude men zich inbeelden, dat dit al vry wat aan de Kerk of Paftoor 'sjaarlyks kosten moet , doei men zoude zich grootelyks bedriegen ; want t is hier B-heel anders mede gefield. De Organisten , zo 'er meer als een de kunst verftaat , leggen meest te harrewarren wie die of die beurt zal hebben, en zoo er een «root Feestdag voorvalt , en men veel jonge juftrouwen fn andere pVoonen ïn de Kerk verwagt , zoude die het zyn bcurd niet valt , gaarne dezelve om geld

k0HPPtnis ook geen klein voorrecht het geluk te mogen hebben , om de eerlte op te heffen en zoo het van de Koor afhangt die keus te doen moet 't al een nnt lieveling zyn: en word ordinair daar over van zygIn mededineers zeer benyd, het welk meerendeels een "redetreuk fp de Chooren tot gevolg heeft : ook moet led" ia de Vesper zyn beurt hebben, om zyne

Sluiten