Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

fi*aaye (tem met het beginnen van een ./ftttipboon aan de Gemeente te doen hooren ; zo dat de Priesters hier niets voor betaalen in tegendeel geven de Zangers alle jaaren een maaltyd of Feest , die meestendeels twee dagen duurt, bekostigd uit de boetens welke de Zangers onderling betalen als zy af blyven of te laat ter Kerke_ komen, waarby. gevoegd de ducanten van de Zielmisfen, Uit ~ , vaaften enz. hier voor aangehaald en het geen de jonggetrouwde .by het zingen van de Vent Creator Spiritus geven, een fchoone fomme, voornaamentlyk in volkryka gemeentens, uitmaakt; waardoordeZangers-vrouwtjes en de Vryflers van de Ongehuu wde mede kunnen fmullen, zonder te vergeten dat de Paftoors en Gappellaans aldaar al* tyd, buiten hunne kosten de eerfte plaatfen bekleden. Wie aan onze gezegdenszoude twyft'elen , gelieve zich tot nader informatie te vervoegen in de Keizarlyke Kolfbaan en andere voornaam? Herbergen te Amlterdam, alwaar 's (aarlyks die Vreugde-maaltyden gehouden worden.

'Ja! zal men zeggen, hoe veel Wasch-licbt word in de Roomfche Kerk's jaarlyks niet verbrand? dat is waar, maar ais het'betaald word , (wel te verftaan). Zoude men wel willen gelooven , dat door dl* Wa««*-»-egöiie in groots gemeentens een huishouden van agt perfoonen deftig zonde kunnen beftaan ? Nagaande volgens onze voorige aanmerking , de menigvuldige Uitvaarten , Maandfton-* den, Jaargetyden, Zielmisfen enz, hoe veel Wasch aan 'de Kerk blyft en nochthaos al? verbrand , betaald word, moet dit op een Jaar al wat uitmaaken, vermits de Roomfche Kerkdiensten van geen langen duur zyn.

Onze Lieve Vrouwe Lichtmis-dag, geeft ook voordeel- dan is leder perfoon genoodzaakt een vierendeels kaars', (maar gewyd) aan te neemen , en die tot de Communie , of beter te zeggen, een klein half uur in brand te houden , waar voor ten minften een Burgerman twee ze.sthalven betaald ; en wie zoude voor dien dag zyn fatzoen niet houden ? ten eerden is het een Feestdag op dewelke men verplicht is, op poene van doodzonde Miste hooren; en ten tweeden: terwyl die Ceremonie toch in alle Kerken plaats heeft, en men (het zy lief of leed) een Wasch-kaars jn de.hand geflooken word.

Men ziet gemeenlyk pen Wasch - kaars - winkel voor aan de Ingang der Roomfche Kerken , en geen wonder, by droevige, blyde , beiiaauwde, gevaarlyke of overwinnende tyden , laten de Roomfche zeer dlkwi's fcen Wasch-kaars voor of ter eere.n van Onze Lieve VrouB 3

Sluiten