Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 27 ) §. K I.

Nopens] eenige toegiftjes voor de Pastoors en t Kerken.

Wanneer de Roomfche Godsdiensten geëindigd "zyo p ftaat er altyd aan ieder Kerkdeur een Koster ofplaats aanwyzer met een zakje of bak. Wel is waar dat moti niet verplicht is te geven; men is ook niet verplicht in de Gereformeerde Waalfche Kerken te geeven; doch als men aenfgzints bekent is, en die nian (iaat daar en groet zeer ■vriendelyk alle die hem bekent of onbekent zyn, wie is dan zo norfch om die man voor gek te laaten daan , en geen duit voor zyn Pastoor over te hebben? want ons is vertelt, en by nader onderzoek blykt het, dat dit voor de Priesters is, die eertyds genooten , het geen onder de Mis en onder de Vespers, hier vooren aangehaald gecallecteert wierd. Of nu zedcrü Ote tyd de roomfche Armen beter bedeeld zyn geweest , zullen zy het beste weeten. — In de voorige Paragraaf hebben Wy aangemerkt, dat in Amfterdatn en deszelfs diftriCt in't geheel, wanneer ieder perfoon maar een duit in den armbos of bak geeft, eene fomma van ƒ40000 'sjaars kan opbrengen. Wat dit ophaaleu voor de Pastoors In ieder Kerk kan verfchaffen , zal na ons oordeel 'wel zo veel zyn, dat de Pastoor, Cappellaan en dienstmaagden, Zondags en op heilige dagen er een burger pot eeten , zullen uithalen. Zoude gy onze Leezer«s, ook van die gedachten niet zyn ?— Doch die eraan twyffeld, kan de proef op de fom noemen , en tn het uitgaan van de Kerk by de perfoon die met het bakje ftaat, zich vervoegen , want zo men hen, die meest in d« Kerk bevordeeld zyn , ondervraagt, of er ook wat gegteven word, fpreeken zy als uit een mond en zeggen: ach! het zyn meest zielen van knoopen en blikjes die men 'er in werpt, en de moeite pas waard is. Miar waarom dan verwaarloozen die goede lieden de Preaicatie, vermits zy by het uitgaan der ijooge Mis, zo wel als by het uitgaan van de Leerreden , 'daar als pylaaren (laan?

Hoe veel busfen vind men in de Roomfche Kerken niet onder de overgeblevene zogenaamde reliquien van Heiligen, of onder hun»e afbeeldzels? waar na maate zy in

Sluiten