Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

P L A K

hebben ten klaarden In onze Onpartydige Schets aangetoont, welke aanmerkelyke fommen de Roomfche Priesters zich hebben weten te verzorgen, met op prys het geheiligde hunner Godsdienstte dellen , en hoe gering •wy dit gefchat hebbende; nochtans het duidelyk gebleeken is, dat de Monniken, die onder de gehoorzaamheid van hunne Overden buiten 'sLands daan, waar voor zy plechtiglyk eed gezwooren hebben , onmogelyk al hunne inkomden hier te Land kunnen verteeren; te meer, terwyl zy hunne armen in de grootde elende gedompelt laaten, en het al te zeker is, dat zy hunne overtollige fchatten. tot groote lchaade van ons Gemeenebest aan hunne Kloosters verzenden. Dit voorwerp is van zulk aanbelang, dat indien dit niet wettiglyk kan belet worden, ten minden ieder oprecht vaderlander, zo veel by vermag, zoude moeten mede werken om zulks te duiten, en omde arme Ledemaaten onze aller medebroeders in hunne behoeftens meer behulpzaam te kunnen zyn; want het fchreeuwt immers ten Hemel, dat men teedere wipjes van honger en gebrek hoort kermen , terwyl de Heeren Monniken buiten 'sLandszich vermaaken met het geld dat onze armen zo natuurlyk toekomt. Wy hebben dé Roomfche Landen doorreist, menigvuldige Kloosters bezogt, en altyd ondervonden dat hunne armoede flegts in eene vermomming of in het habyt beftond. De beste fpyzen worden 'ergefchaft, de zwaarde bieren worden'er gebrouwen, van de beste wynen zyn hunne kelders voorzien en zo de inftelhng van lbmmige Kloosters verbied vaste goederen te bezitten , dan zyn altyd hunne Sacristynen zodanig verrykt, dat niet alleen de Kerklyke diensten hieruit betaalt, maar daarenboven noch hetgeheele Klooster, welk noch 'sLands impost of rechten betaalt, kan onderhouden w orden.

Dit hebben wy flegts in'tkortaangehaalt, om een fchets aan onze medevaderlanders te geevcn , hoe men de armen te Jcortdoed, om Kloosterlingen, die een gemakkelyk leeven X , • te verrykefl , die met eene verkwistende overvloed, Oebouwen, Tuynen, Wandelwegen enz. aanleggen , welke door de fchatrykft- Ejelmans niet kunnen getirenaarci Ca

Sluiten