Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

make'i. Wy gelooven dat'er voor de tweede Clasfe zich ten minden zo mans- als vrouwsperfoonen 40 zouden opdoen ieder tegen ƒ 30-0-0 maakt wederom ƒ 1200-0-0 onderftellende voor de derde Clasfe 70 perfoonen ieder ter gen ƒ 20-o-o, maakt f 1400-0 o voor de vierde, ten minden honderd k ƒ io-o-o, maakt ƒ 1000-0-0, en voor de laatfteJso, zo mans- als vrouwsperfonen ieder

\ f500, totaal f 750-0-0 Nu hebben wy

niets aangemerkt nopens de vaste goederen die aan de Kerken gemaakt zyn , en echter zal men bevinden dat zulks op zal brengen de hier navolgende fomme.

Wy hebben in 't geheel voor de.vyf Clasfen aangehaalt 350 betalende perfoonen , die (amen eene fomme van ƒ 5350-0-0 'sjaars uitmaafccn , en hebben voor de kinderen, die vier voor een gerekent, als ook voor den armen welks niets zouden betaalen , een getal van twee honderd twintig perfoonen afgetrokken , het geen ons bedunkens hoog genoeg in zoo eene kleine Gemeente gefchat is; want in de geheele Republiek, (de janfenisten uitgenomen) vind men weinig Kerken, die van zoo een gering getal Communicanten voorzien zyn.

Eer wy tot verdere aanmerkingen komen , gelieven ons de Roomfchen zelfs toe te ftaan, hun openhartig af te vtaagen, of zy door al het geduurig geeven , zo by leeven , derven en na den dood niet meer alle jaaren , ieder volgens zyn ftaat opbrengen, en zo zy zonder vooroordeel, hun geweeten en geheugen de vryheid vergunnen , zullen zy zulks zelfs gereedlyk bekennen; want wy weeten het al te wel by ondervinding onder onze eige familie en naastbedaanden, hóéveel men zonder ophouden 's jaarlyks aan Pastoor en Kerk geeft.

' Men zoude volgens gewoonte onder de Misfen , Vespers en Lof kunnen colte&eeren , en genoomen , zie onze paragraaf X. pag. 24. ieder perfoon flegts een duit ^vierp , en er negentig zo Zondagen, Feest- Patroon- en Heilige dagen 'sjaars in getal zyn , eend fomme van f 556-5-0 zal uitmaken , nemende flegts de helft van het geen by het uitgaan van de Kerk na de Misfen, Vespers, Predikatiën enz. gegeven Word, zoude ook maaken f 278-2-8, dus te famen f 834 -7. 8, op bet jaar. Hier moet noch bygevoegd worden het geen door de Stad 's jaarlyks g^colIecteert word , dat wy over het algemeen hier na zullen bereekencn. Dit nu buiten geflooteii, en daarenboven de vaste goederen, die zo aan Pastoors en Kerk gemaakt zyn , maakt'sjaars eene fomme van ƒ6184-7-8,

Sluiten