Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och 7 dat dtAlmagt onder derzelver leezing dé deuren hunner zielmogt onifluiten, op dat zy op iaar verkoren erfdeel flaroogen , waarin eene volle zaligheid te vinden is , en met deeze drie Kinderen, in die vleesch geworden en gekruiste liefde van Jefus gelooven, denzelven als haaren borg omhelzen en daar door bekennen wat tot hunnen vreede dienende-

Was: — — en ZOU ik nu hier in langfr

toeven s daar de overtuiging in my fpreekt ? zou ik, die ook een Volgeling, die een Kruisgezant van Koning Jefus wensch te worden, my om zynentwille fchaamen? — Zou ik nu niet by aanvang voor zyn Kcningryk moogen leveren*} — Ja, verheerlykte Jefus! Uw Koningryke koome, is ook de

becde van pjyne ziel. De ketenen van

verachting en befpotting, waaraan de waanivyze waereldling my hier door, een reeks van agtereenvolgende oogenblikken zou willen kluifteren, zie ik op dit oogenblik, voor d& eer van Jefus te gemoet — eenen Onder.

* 4 daan

Sluiten