Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is .)

Kinderen openlyk in; de Kerk zouden.ori'defweëZen worden in de waarheden, die "te kennen én te gelooven tot zaligheid noódig zyn. — En dat zoo wel de Ouden 'als de andere Joodeft, dé vfyheid zulleri-hebben, in de Kerk, geduurende hétonderwys te moogen komen; en ■ hünne '■ vermeen de tegenwerpingen tegen de waarheid van hét 'Euangeli" onbefchrobmd voor te draagen.

Na dat de kinderen'behoorlyk onderweezen waren, zyn zy 's Namiddags, na dat zy hunne geloofsbelydénis gedaan hadden, -in de tegen'swöordigheid van eene zeer talryké Gemeente, 'onderzeervé'ele harstochtelyke aandoeningen, door den Hèer Profesfor Henenrtch Kaman gedoopt.

Be Oudfie ontving by den Heiligen Doop , ds'n Na'diiï van,Cou stantin aFrederica. Z De-Midde/fië, Sophia Johanna. — Eh de Jongfte, Maria Christina. ^— En-alle drie met den toenaam, HArtentrouw, welken zy gekozen hadden. m

Heere jefus! werk toch imhet harte van , alle kinderen, zulk eene liefde tot ü * en c Uwen kruisdood, door .den H. Geest; opdat ..,.;.f deese

Sluiten