Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

L E E Z E R.

i^ntbreekt het in ons Vaderland, he* laas! zoo min als in Vrankr-yk, aan menfchen* die, door onbedachtzaame driften van het fpoor der rede vervoerd, de order der Advocaaten als een der verachtelykfte byna in de burgerlyke maatfehappy befchouwen, en is hun ongelukkig gevoelen niet in den aart, maar alleen in het misbruik dier bediening gegrond, het is dan niet te onpafle, dat wy door de vertaaling deezer bondige en fierlyke aanfpraak van den Franfchen Cicero (dien naam verdient toch Daguejfeau, een man, die zelf voor zyne verheffing tot Vrankryks gewigtigfte eerampten, decze order een' geruimen tyd door zyne zeggenskragt en eerlykheid geen' geringen luifter byzette) denzulken eene zuiverder, en met de waarA 2 heid

Sluiten