Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

ook even zoo haar tot de uïterfte volmaaktheid brengt.

Hoe gelukkig is het, in een' leevenftand te zyn, waar in het maaken van zyn fortuin en het doen van zyn' pligt flechts ééne zaak is; waar in verdienfte en roem onaffcheidlyk zynj waar in de menfch, zelf de eenige oorZaak zyner verheffing, alle zyne mêdemenfchen van zyne inzigten en kundigheeden doet afhangen, ja hen dwingt om hulde te doen aan dé uitmuntendheid van 'zyn vernuft alleen !

Die onderfchcidingen, welke alleen op het toevallige der geboorte gegrond zyn, die groote naamen, waar mede de hoogmoed van het gros der menfchen zich vleit, en die de wyzën zelfs fomtyds verbyftert, worden nuttelooze hulpmiddelen in eene bediening, waar van de deugd al den Adeldom uitmaakt, en waarin de menfchen geacht zyn, niet om het geen dat hunne voorouders gedaan hebben, maar om het geen dat zy zeiven doen.

Zy verhaten, door zich in deezen doorluchtigen rei te voegen, den rang, welken de vooroordeeïen hun in de weereld gaven, om

dien

Sluiten