Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

de duiftere rufi: eens kngen voorfpoeds zoude grys geworden zyn.

Vrygemaakt van het juk der gierigheid, reikhalst gy naar goederen, die onder haar bewind niet ftaan. Zy kan naar welgevallen over eerampten befchikking maaken; blind in haare keuze, kan zy alle rangen onder een mengen, en waardigheeden die men alleen aan de deugd verfchuldigd is. aan de rykdommen geeven: hoe uitgeftrekt haar gebied zy, vreeft nimmer, dat het zich over uwe bediening eenig recht aanmaatige.

Deverdienfte, het eenige fieraad uwer bediening, is ook alleen een goed, waarmede men geen Koopmanfchap dryven kan, en het algemeen, dat altyd vry in zyne ftem is, geeft de eer wel, maar verkoopt ze nimmer.

Gy ondervindt noch zyne onftandvastigheid, noch zyne ondankbaarheid; gy krygt zoo veel begunftigers en befchermers, als 'er getuigen zyn van uwe welfpreekendheid; deonbekendfte perfoonen worden de werktuigen uwer grootheid; en terwyl de liefde tot uw' plïgt uwe eenige eerzucht is, verwekken hunne ftemmen, en hunne toejuichingen, die wyd-« ftrekkende vermaardheid, welke de uitmuntend-?

Sluiten