Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 )

fchuldig; en deeze dubbele verbintenis is het tweeledig beginfel van alle uwe verpligtingen.

Eerbiedigt de heerfchappy der wet: doet ze nimmer, door 'er een glimp aantegeeven , die meer vernuftig dan bondig is, ten voordeele uwer meesters ftrekken: weeft in tegendeel bereid om aan haar niet alleen uwe goederen, en uwe fortuin, maar het koft> baarfte dat gy bezit, uwen roem en uwe vernaamdheid opteofferen.

Brengt by de verrichtingen, die Ge in de pleitzaal doet, eene liefde tot de gerechtigheid mede, die de aanzienlykfte Overheid Waardig fe. Wydt aan haar£n dIenft a] de

grootheid uwer bediening toe: nadert nimmer tot dien doorluchtigen Rechterftoel, hetedeifte verblyf, dat de gerechtigheid op de aarde heeft, dan met een heilig ontzag, dat U gedachtens en gevoelens infcherpt, die zoo evenredig zyn aan de waardigheid der Rechters, die Uhooren, als aan het gewigt der onderwerpen, welken gy behandelt.

Weeft met geenen minderen eerbied voor de bedienaars der gerechtigheid bezield, dan Voor de gerechtigheid zelve: fpant alle uwe

ver-

Sluiten