Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

j i r.

De Voerlieden zullen de Paflagiers met alle befcheidenheid ; moeten behandelen, zjg wagten van dronkenfchap, en voorts behoorlyke zorge dragen, dat hunne wagens,, tuygenen paarden in goede orde zig bevinden, op de Dosten , hier na te bepalen , en bovendien gehóuden zyn tot vergoeding der lchade, door hunne fchuid of verzuym veroorzaakt.

I V.

Indien de Eigenaars der Postwagens mogten 'goedvinden iemand tot Voerman te employeren, in plaats van zelfs die functie waar te nernen, zullen zy daar toe, mee voorkennis van den Heer Overdeken, moeten verkleien bekwame Perlöonen, boven de agtien Jaren oud, en voor wier gedrag zy zullen moeten inftaan, onverminderd de verpligtinge, omme van derwelver namen aan den Commiilans, opgave te doen, oppo^e Tan by verzuim hier van te vervallen in een boece van twee ichellmgen vlaamlch.

V.

Ingeval het mogt komen te gebeuren dat een der Voerlieden .in zyn funihe zynde, zig in den drank te buitenging, zalhy door den Commiilans worden bekeurd in eene boete vanvyf ichellingen, voor de eerite reys, de tweede maal dubbeld, en voor de derde ieys, zal deszelis wagen voor den tyd van veertien dagen ^ met kennis van den dLeer Overdeken, worden aan Se Ketting geiend.

De

Sluiten