Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( s )

Geen Fanatisme der oudvaderen voerJt het bevel. — Geen navolger van een' constantynus, verbiedt bet huwelyk der joden met kristenèn. — Geen jood zal meer ter dood veroordeeld worden, gelyk constantynus beveelde, die met eene kristene vrouw trouwde, geen wet houdt meer ftand — die deze verbasterende denkbeelden voedfel geeft (fc) — neen! deze, in den (laat der natuur — aan den anderen gelyk, kunnen van het geheiligde recht der menschheid gebruik maaken.

Die redenlyke denkvermogens, welke ons by de fchepping zyn gegeven — zyn door geen fysthemata — door geene dogmaticque ftelzels, wel eer, toen de kerkbegrippen het fcheppend vernuft geketend hielden — aan de toom der volksverteklcmis kci««i0n — am gedrochtlyke dwaalingen verbonden <~ geen domheid heeft op het menfchelyke hart meer dien invloed als in vorige eeuwen geen bygeloof blaasd in de ooren der Rechteren.om hem, die door de natuurlyke en werktuigkundige wetcnfchappen 2ich oeffend — misdaadig ten water te doemen — zoude eencn montgolfier ~ zoude eenen blahchakd, wanneer zy eeuwen terugwaards, met hunne Ballonnen de lugt hadden doorkliefd, niet als heidenen— als tovenaars — ten vuuren zyn veroordeeld geweest?..-. Hoe lang heeft de meet- en rekenkunde, de vleugelen der wiskundige — en de werktuigkundige, benevens de wiskunst, de vereen i;

(k) By het L. Art. van het Echt Regel, der Staaten Generaal, dato 18 Maart 1656. is op prene van bannisfement verboden, dat een kristen een jood — of wederkerig een jood een kristen niet mag trouwen: L. B. C. ie Ccelic & Jud. christiani deelt 242 ;io. zynde in den jaare 1604. een jood, genaamd Jjicob COhen, in een boeten van 2000 guldens gecondemneerd, en Ao. 1094. »s Sabata Scna gebannen, oin dat beiden met kristenen waren getrouwd.

A 3

Sluiten