Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 46 )

nuttigheid kan zyn, wanneer het zeldfaam, en mee de vereischte omzigtigheid gebezigd word,zy echter in dit geval eenige redenen meent te vinden, om den gemelden Kunst van de geftrengheid der wetten te ontheffea, dewyl hy, namcntiyk flegts den korten tyd van vier maanden, en alleen tot aan het cmbarquement van de voorichreve halve Brigade gediend hebbende, en dus met de krygswetten nog weinig bekend zynde, zich door een bekend flegt perfoon, welke onlangs ook van het Bataillon is weggejaagd, en in wien hy , uit hoofde van deszelfs langeren dienst ongelukkig te veel vertrouwen ftelde, eene verkeerde en kinderachtige vrees heeft laaten aanjaagen, en daardoor tot defertie is verleid geworden — verleiding, waarvoor hy te ligter vatbaar was, dewyl hy maar even de ouderdom van zeventien jaaren bereikte, en dus nog weinig menfchenkunde en flegts eene oppervlakkige kennis van zyne pligten bezat, terwyl hy inmiddels weldra het gewigt voelende van den misftap , welke hy gedaan had, en geen doorzigt genoeg hebbende, om juist te weten, hoe hy dezelven herftellen moest, na eenigen tyd herom gezworvente hebben, andermaal in dienst trad, ten bewyze, dat hy wel een ogen. blik door eene hem listig ingeboezemden vrees op den dwaalweg geraakt was, doch dat nimmer zyn oogmerk is geweest, zich aan den dienst des Vaderlands te onttrekken.

Dat uwe Commisfie derhalven, allen deze rede« nen overwogen hebbende, en daar by de weinig jaaren van den voornoemde perfoon in aanmerking nemende, waardoor zyne misdaad of ten minften bet

kwaad

Sluiten