Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C öi )

ftraffe onderwierp, indien den eed die men deedde, niet met de waarheid over'een kwam, en dus is den eed een aanroeping van Gods heilige naam, dat God getuigen zy, wat een mensch hier op aarde zegt: baldeus, de rubr. Jusjur§. 2. L. de Jure Jur.

Veele godgeleerden en zedenkundigen, hebben het vloeken als een eedzweeren befchouwd, indien dit zo zy, dat die Autheuren gelyk hebben, dan heeft party al zo veel eeden gedaan, dat het weinig verfchil baart, of 'er nog [meer bykomen, en dus men het voor een dagelykfche Hen ter mag confiderceren, om een affchrik aan een ander te geven, die een rechterlyk eigendom afvordert. De gewoonte is de tweede Natuur zegt horatius.

Ik wil de Wed. in geen verdenking brengen, als of zy zomwylen iets uit rabeners Werken heeft hooren voorlezen, die zegt, dat 'er eeden van bevestiging zyn, en daar over deze aanmerking maakt: — „ iet met een eed te bckragtigen, zegt op veele „ plaatzen zo veel als een logen zeer waari'chynlyk „ te maaken; en zig met een eed te zuiveren , be< „ tekend zo veel als het proces te winnen, dewyl 3, tot een eed van zuivering niets meer behoord dan „ drie gezonden vingeren, en een man zonder ge„ weten" — tot dus verre die vermaarde Uekclfchryver.

Men kan immers van die Wed. niet geloovcn, dat zy die zelfde betekenis aan den eed zal hegten, welke ra ben er 'er aan geeft, daar tekent de eenvoudige zeeüwfche kleeding niet na, ja, maar zeggen dan zommige wysneufen , als men iemand met een goeden naam befterapcld, ja, fchoon iemand

door

Sluiten