Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 62 )

door vooroordec'en zyner jeugd belemmerd, nog een zogenaamd geweeten had, zal het nooit aan raadslieden ontbreken, die hem voor eene billyke belooning beter onderwyzcn zullen, en van zyne dwaalingen te recht brengen!!! — Wy zullen dit alleen aan party overlaten, die daar ove.» jfon denken, zo het haar goed dunkt? — Wy verklaren ons zo greetig niet, tot het doen van een eed, het ftuk is te gewigtig, om daar met een losfe fchaats, zo als het fpreekwoord zegt, over heen te loopen.

Wy hebben voor ons een volkomen bewys, gelyk meer dan eens is aangetoond , en om dit nader op te helderen, zal men deze drie poin&en in het oog houden, te weten.

«.) De weeskamer, alwaar het niet is afgefchreven.

p.) De voogden, die 'er nooit over de af gif.

te gejlaan hebben. v.) De quitantie, by meerderjarigheid gegeven , die 'er niet is Add. «. Men weet en het is kennelyk, dat een vader of moeder, willen zy zich tén tweeden of verdere huwelykenftaat begeven, aan hunne voorkinderen alvorens moeten doen een bewys, wegens des overledenens goed, en dat ten overftaan van Voogden, of de Weeskamer,waar zulks practicabel is, in welke laatfte of ook wel in de eerlte gevalle, de penningen of de verbondene goederen, daar moeten geconlïgneerd of geregistreerd worden; zo, indien nu een der kinderen, het zy door huwelykeftaat, meerderjarigheid of by verkregen venia ojta.

tilf

Sluiten