Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 82 )

dan in fubmisfie heeft aangenomen , en hem niet voor eenige jaaren uit de Stad gebannen heeft?

En wat het tweede argument betreft , dat de Municipaliteit van Medemblik op den 3 February van dat loopende jaar, nog in de posfesfie zoude geweest zyn, van het zogenaamde recht van politieke uitzettingen te doen, ook dit kan uwe Commisfie niet toeftemmen, immers zo lang 'er niet kan worden aangetoond, dat eene Landwet aanweezig is, waar by aan de Steden van het voormalig Gewest Holland, een recht van Politieque uitzetting zoude zyn gegeven , kan men ook niet fustineeren, dat efenige Municipaliteit een wettige posfesfie van dat recht heeft, want indien het recht zJve niet exteert, dan is het voor niet anders te houden, dan voer eenen' corrupteelen ,* waar omtrent geen posfesfie kan te pas komen.

En wat verder aanbelangt het geallegueerde van Hof, dat het zogenaamde recht van politieke uitzettingen, door geene posterieure wet is afgefchaft, hier omtrend geven wy allen in bedenking, of het na de groote omwenteling van 1795, na de zb plegtige afgekondigde Rechten van den Mensch en Burger, nog nodig was, dat door eene fpeciale wet een zogenaamd recht wierdé afgefchaft, dat nimmer wettig beftaan hai, en alleen aan de drukkende Ariftoeatie, de Hollandfche Steden zyn voorduureud beftaan verfchuldigd wa .

Het verdiene verder zyn opmerking, dat de Staaten van Holland , zelfs in een zeker geval van wylen Faultis Lankhorst, vendumeester in den Briel, getoond hebben te begrypen, dat hunne Refolutien

geen

Sluiten