Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

seën récht of posfesfie van politieke uitzetting konde geven; maar dat daar' toe eeu Landwet veteischt wierd, welke door de Staateü niet kon worden gemaakt, by eene eenvoudige Refoluiie, maar alleen ten gevolgen van een Jpeciaal fóM van befchryving, het welk nimmer heeft geexteerd — immer beftond het geval van dien Lar.khorst 'hier . in: dat hy over zyn Ambt, het welk hy gekogt had, verfchil met den Magiltraat gekregen hebbende, zich by die gelegenheid onbehoorhkc uitdrukkingen had veroorloofd, welke zo hoog wierden opgenomen > dat dezelve eene politieke Uitzetting ten gevolge gehad heeft, doch waar op die Pa* lus Lankhost, niet alleen procedures tegen den Magiftraat ge voert heeft, voor den Hoogen Raad m Holland, maar zich toen ook geaddresfeerd heeft, aan de toenmaalige Staaten v an dat Gewest, met dat gevolg, dat de zaak is gemaakt Comrrmuonaal aan het groot befoigne, doch het welk nimmer is uitgewezen, om dat men bedugt was, dat de Stad Brieile in het ongeiyk zoude moeten gefteld worden* Wanneer wy nu by dit alles den aart der politieke uitzetting op zich zeiven befchouwen, zal de vergadering met ons moeten toeftemmen, dat dezelve in de daad eene ftraf is, welke word ui«# geocffend , zonder voorafgegaan behoorlyk onder-* zoek en verhoor van den genen, welke geftraft word, en geenzints door den Rechter, maar door een politieke magt, die zich de Recbterlyke magt öanmaatigd, welke vermenging van twee zo onderfcheidene fflagten, ten hoogden gevaarlyk is voof dc Burgerlyke vjyheid, aangezien zy heden gebruik p 2 ihaa*

Sluiten