Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 )

welk men zo vaak, in onzen tyd, ten verderve dei Lands en tot beroering van den Staat, opentlyk en onder de hand heeft aangeftookt en voedzel gegeven,) zal laaten bewegen, tot het nemen van een befluit, waar door de loop der Juftitie, die groote waarborg voor de Burgerlyke Vryheid en Veiligheid zouden kunnen worden geftremd , en aan dezelve een onöverkomelyk beletzel toegebragt.

Om alle de bygebragte redenen, zyn wy van advis, dat het twee ledig verzoek by het gemelde Request gedaan, en in het begin van deze onze Misfive omfchreven, door uwe Vergadering zoude behooren te worden van de hand gewezen.

Niet te min refereeren wy ons tot uwe dispolitie

Heil en Eerbied.

Gdchreven in den Haag, den 6 Juny 1709. Hit vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Prejident en Raaden in het Hof van Juftitie, over het voormalig Gewest Holland en Zeeland,

(pnderftond.)

Ter ordonnantie van dezelve

(was getekend)

H. A. KREET.

VII. QjOEST.

Sluiten