Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 103 )

VII. Q U M S T.

EXTRACT uit het register der decreten van het Provintiaal Beftuur van Holland.

Woensdag den 21 December 1796.

Het tweede Jaar der Bataafjche Vryheid.

Ontfangen eene Misfive van den Prefident en Raaden in den Hove van Holland en Zeeland, van den 19 dezer, houdende tot voldoening aan het appointement dezer Vergadering, van den 7 te voren, derzelver advis op de daar nevens teruggaande Requeste van thomas jtllissen gebooren van Dusfen in den Lande van Altona, en gewoond hebbende te Rotterdam, te kennen gevende, dat hy in Maart 1. 1. eenige goederen uit het Schip van den Schout by Nacht Story, te Texel, aan boord van zyne Schuit moetende oplaaden, ten einde dezelve* te Rotterdam te losfen, een Officier van het zelve Schip, hem Suppliant by name onbekend , by die gelegendheid aan hem had ter hand gefteld zekere groote papiere Star, hier en daar met Oranje papier verfierd, als mede éón Staf eu Kroon meest met Oranje papier omwonden, met last, om dit een en ander by Mevrouw Story te Rotterdam te bezorgen, — dat hy dan ook op den 19 der gemelde maand, met zyne laading te Rotterdam zynde gearriveerd, aldaar eenige ledige Oxhoofden had gelost, als mede de voorzeide Star, Kroon en Staf en voords de Iaatstgemelde goederen aan

zyn

Sluiten