Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io4 )

zyn knegt had mede gegeven,'ten einde dezelve aan het huis van de Huisvrouw van gemelden Schout by'Nacht Story op de Schie, te brengen, gelyk ook zyn knegt gedaan had— dat hier op ,of fchoon hy zich niet konde verbeelden ergens in misdaan te hebben, des niet te min de Bailluw der Stad Hot' terdam hem dadelyk had doen incarcereeren, en tegen hem als fchuldig aan overtreding van't tweede Artikel der Publicatie van de Provifioneele Reprefentanten van het Folk van Holland, van den 4 Maart 1795. tegens het dragen en vertooacn van Oranje tekenen, criminaliter had voord geprocedeerd, met dat gevolg, dat hy by vonnis van Schepenen derzelver Stad in dato 7 Mey dezes Jaars, voorden tyd van twee Jauren was gebannen uit de Stad Rotterdam en deszelfs Jurisdictie mitsgaders uit den' Lande van Schieland en gecondemneerd in de kosten en mifen van Juftitie — verzoekende, dat, daar hy Requeftrant hier door van zyn eenig middel van beftaan, te weeten, het vaaren van de zogenaamde breede Beurt, was beroofd, het de vergadering mogte behagen , om ter zake van die en andere in 'het Request gemelde redenen aan hem te verleenen Brieven van Rappel van Ban, en aangezien zyne notoire onver.".." Pro Deo, cn voords in Communi forma.

Waarop, na deliberatie, is goedgevonden, aan den Supplant, deszelfs verzoek om Brieven van' Rappel van'Ban te verleenen, en zulks aangezien deszelfs onvermogen, Pro Deo. '

Sluiten