Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C V, >j

B 'Y L A GEK

No. i-

. 2 ' ;U19Q 3It»359l36ïf! lijf* , *

Comparuit Henricus Thcodorus Sagels, oud 20 'jaaren, en namens Richter en Wethouders geciteerd, verklaarende, dat op den 29 Tuny 1787," zynde de dag der Plundering, namiddag voor by zyn huis is komen marcheren een Detachement Soldaten van het Regiment van Sommerlatte, aan het hoofd hebbende den Major Zorreth, met een geweer 'hoog in den regter arm.

Dat Comparants vader op de ftoep ftaande en dat volk ziende aankomen'in huis is gegaan, terwyl Comparant op floep bleef ftaan. " Dat Comparant gehoord heeft, dat Zorreth in het voorbygaan , wyzende op zyn vaders huis, gezegd heeft, ik zal jou ouden donder fit-aks wel kazen,- waarop Comparant mede in huis ging.

Dat vervol°-ends Zorreth wederom is gekomen met een Detachement Soldaten , err dezelve voor Comparants huis heeft doen halte houden.

Dat Zorreth des tyds met een Officier op de ftoep gefproken heeft, waarop- Comparant,. die ja de jzykamer ftond,naar agteren geretireerd is.

'bat hy voords met dat Detachement is afgetrokken, zonder dat 'er eenisie fchade gefchied ïs..

Dat Comparant naderhand by Mevrouw de L Arche, die by zyn vader kamers had, gehoord heeft, dat het de Major van Ilohenlohe geweest'was, waarmede Zorreth gefproken hadt, zeggende gemelde Mevrouw: de Major van Hohenlohe heeft veel werk voor u gedaan. • Dat daags daar aan de Major Zorreth is gekomen by Mevrouw de L'Arche-

Dat Comparants moeder door Mevrouw de L'Arche geroepen zvnde om gemelde Major uittelaten, dezelve haar op de fchouder flaande <^eze°-d heeft: ik heb het om u en uwe kinderen wille gelaten, dog de hospes heeft zig verdoemd flegt gedragen. Dat zya moeder daarop geantwoord heeft,. Mynheer Major uw woorden m eere, dog dis 'dat zegt, is een jlegt msnsch.. ^ ^

Sluiten