Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *§ )

En dat getuige naderhand by overziening van zyne goederen 84 lalens, 7 dekens, 48 hemden en veele andere zaken gemist had.

Juravit folemniter coram

van Kesteren

en

Raeber, Cosf: den 29 May, 1795.

No. 5,

Comparuit Lambertus Lenting, van competenten ouderdom en ter irrftantie van Richter en Wethouders geciteerd, verklarende: ' Dat op den 29. Juny 1787, zynde de dag der alhier plaats gehad hebbende Plundering, een troep Soldaten, naar zyn meening 14 a 15 man, geleid wordende door den Major Zorreth, op zyn huis zyn gemarcheerd woonende Compt. toen op den groten Oort.

Dat die Soldaten in zyn huis zyn gekomen, veel porcclcm aan ftukken geflagen, en onder anderen een zydc mantel, eenige chkfen en een lade met zyde doeken medegenomen hebben.

Dat Zorreth op de ftoep of drempel van zyn deur is blyven ftaan, fpele'nde met zyn fabel of degen, dien hy in de hand had.

Dat Compt. by denzelven op ftoep is gegaan, en gevraagd heelt: wat'de intentie was, ofhy ongelukkig moest wezen? ^

Dat Zorreth daar op gezegd heeft tegens de Soldatenï kom jongens het is nu genoeg, wy moeten voort.

Imusfchen was Bon in de zydekamer gegaan, en rukte aldaar de kas-

^DaTZorreth den anderen dag by Comparant is gekomen, vragende of hy den vorigen dag veel geleeden had, en ziende, dat 'er een bajonet van een Officiers geweer op de toonbank lag, ftak hy het zelve,, zeggende dat het hem toekwam of ik weet, wie het toekomt, m zyn' «ak, kunnende Compt. zig de juiste woorden niet herinneren, ■

Sluiten